www.SportPigeons.net

Спортни гълъби Маратон

Състезателни гълъби

Спортни гълъби Маратон
Home Articles Подобряването на линията I
Подобряването на линията I
Кои са факторите, които играят важна роля при форми­рането на линията? Първо и най-важно е да разполагате с добри гълъби, сред чиито потомци често се появяват победители. До­ри при най-добрите и съвременни методи за чифтосване слаби­те гълъби ще дават слабо поколение. Тук може би ще попитате: "А методите за отглеждане не са ли важни?"Със сигурност са и би било абсурдно да се отрича. Те са важни също както подборът на птиците за разплод, чифтосва­нето и предварителната представа към какво се стремим. Всич­ко това и още много други неща стоят в основата на добрата линия. Внимателният читател сигурно е забелязал, че на първо място поставих подбора на птиците за разплод. Те са основата на която стъпва всичко останало. От тях зависят бъдещето и постоянният успех. Помнете, че с най-големи шансове за успех е този, който прави внимателен подбор и не пести нито средст­ва нито усилия в стремежа си да има най-добрите птици за раз­плод. По важност след ценните гълъби (спортни или за разп­лод) се нарежда гълъбарникът, в който те са приютени. След това се нарежда селекцията извършвана след края на състеза­телния период. По-късно ще дообясня този въпрос. Знам, че в повечето гълъбарници подбор се извършва през цялата година. Това, за което става дума е първата селекция след края на сезо­на, която е може би най-важната от всички.Още сега трябва да се отбележи, че за началото на се­лекцията не бива да се чака до края на смяната на перата. По време на този процес трябва да се избягва пренаселването на помещенията и още преди това трябва да бъдат премахнати птиците, които нито могат да се представят добре в състезания­та, нито дават силно поколение. Запазването на всички птици на едно място застрашава здравето им. Ако отложим подбора до края на смяната на перата рискуваме да се подведем по вън­шния вид. В тези случаи в гълъбарниците ни са останали твър­де много птици. Ето защо е добре да прегледаме всички млади птици още през Октомври и да премахнем тези, които не са се представили добре. След това преминаваме към тези млади птици, които винаги се връщат късно от състезания, но въпреки това изглеждат свежи като цветя. Според някои това означава, че те притежават качества да летят на дълги разстояния. Въз­можно е. Но къде тогава е духът им, желанието им да се прибе­рат по-бързо в дома си. Това са черти важни както при къси, та­ка и при дълги състезания. За да спечели първо място на гълъ­бът му е нужна допълнителна скорост, която той черпи от воля­та си и желанието да се прибере в дома си. Тези качества са не­заменими за гълъбите, които сега летят на дълги разстояния. Добре е известно, че скоростта стои в основата на добрите представяния на шампионите на дълги разстояния. Това е ско­рост комбинирана със "Силата на Постоянството". Достатъчно е само да погледнем към трудните дълги състезания, които се провеждат в Белгия, за да забележим всички тези характерис­тики.Все пак, когато правим подбора си въз основа на пос­тиженията в състезанията, трябва да вземем под внимание и множество други важни фактори. Например, не можем да отх­върляме гълъби, защото не са се представили добре при поло­жение, че са им липсвали нужните условия или са били лиша­вани от нещо. Например, млади птици, които не са във форма не могат да покажат истинската си стойност.Гълъбовъдът, който прави подбора си въз основа на състезателните постиже­ния трябва да се запита: "Птиците ми бяха ли в добра физичес­ка форма? Правилно ли бяха тренирани? Дали не ги пращах на състезания, в който нямаха голям шанс за успех? Не съм ли аз виновен за техния провал?" Както и да е, ако състезателният сезон не се отличава с нещо особено, този подбор ще бъде дос­та труден. Има добри гълъби, които са се провалили, но ако са били във форма или при добро време са щели да спечелят. Ако им се даде шанс при подходящи условия - хубаво време и доб­ра физическа форма, те могат да се превърнат в истински шам­пиони.Никой не е непогрешим и за това трябва да намалим  елементите, които ни водят до съмнение. Въпреки това, можем да се доверим до 90% на преценката направена въз основа на спортните резултати. Индикациите, които получаваме по този начин, нито лъжат нито подвеждат Това е един сигурен и пос­тоянен показател. Трябва да се съгласим, че дори и при лошо време силните гълъби, които са в добра форма ще успеят да по­кажат спортните си възможности. По време на първия подбор трябва да се премахнат всички слаби малки, а също и всички гълъби, които не са показали никакви качества по време на със­тезанията. Нека разгледаме какъв е случаят при 2-годишните и по-възрастните птици. Всяка седмица посещавам и оглеждам гълъбарниците на шампионите и бързо стигнах до заключение­то, че в тях няма много птици след 3-годишна възраст. Това за­белязвам и през зимата, когато оценявам гълъби от най-добрите гълъбарници на "Национална Слава".Замисляли сте се защо това е така?Причината е, че повечето победители запазват единст­вено най-добрите си гълъби и само от време на време се опит­ват да разнообразяват с нови елементи. Друга причина е, че много от добрите им състезателни гълъби са се загубили в със­тезания на възраст, в която силите им са започнали да намаля­ват. Гълъбовъдът, който ежегодно следи постиженията на гъ­лъбите си, ще остане изненадан колко малко от тях печелят награди.Поради тази причина е много важно да бъдем строги и без колебание да премахваме всички птици, които не успяват да оправдаят разходите си и не допринасят с нищо за развитието на отбора. Всеки гълъбовъд, който пренебрегва това прави много сериозна грешка. Само добрите птици могат да отведат някого до успеха. Това не може да бъде постигнато от слабите гълъби или от тези, които само от време на време печелят по някоя малка награда. Такива птици само пилеят време и пари. Гълъбовъдът, който се примирява с тях и ги оставя в гълъбар­ника си винаги ще се изкушава да прави някакви разходи за тях. Резултатите от това са добре известни.Много от начинаещите гълъбовъди пренаселват поме­щенията си. Те се опитват да използват всички кутии, пръчки за кацане и всяко свободно място в тях. Няма нужда да им се каз­ва, че това е грешка. Не харесвам гълъбарници, в които има твърде много птици. Трябва да останат само младите или по-възрастни птици, които редовно печелят състезания. Не е за­дължително всички от тях да се класират първи. Достатъчно е винаги да са в челната част на класиранията. Строгият подбор е абсолютно задължителен. Напоследък повечето гълъбовъди включват най-добрите си гълъби във всяко състезание, и така борбата става по-оспорвана. Когато в гълъбарника има твърде много птици, грижите за отбора стават трудни. Трябва да можем практически и ефективно да се грижим за гълъбите, които държим. Тези гъ­лъбовъди, които успеят да изучат различните характеристики и умения на всеки свой гълъб ще печелят награди правейки по-малки разходи. В гълъбарниците, състезаващи се на къси разс­тояния са нужни по-малко гълъби, отколкото в тези на дълги. В тях без колебание се премахват всички по-слаби гълъби. По-големият брой птици в отборите за дълги разстояния се дължи главно на резервите и птиците за разплод. 
www.SportPigeons.net ви пожелава успешен сезон!
 
< Prev   Next >